Nawigacja

  Koncepcja Pracy

   

  KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W DRAWNIE

  Podstawa prawna:

  Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych

  w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Określa ona jako główny cel edukacji przedszkolnej – wspomaganie rozwoju dziecka we wszystkich sferach rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego, społecznego zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

   

  Koncepcja pracy Przedszkola zakłada:

  • Realizację podstawy programowej wychowania,
  • Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy placówki,
  • Poznawanie przez dziecko otaczającego go świata, naukę samodzielności i nabywanie nowych  doświadczeń, uwzględniając potrzeby i możliwości indywidualne wychowanków, ale również potrzeby lokalne i społeczne.
  • Nastawienie na szeroko rozumiany rozwój dziecka, taka by poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi,
  • Wychowanie człowieka twórczego, optymistę, osiągającego sukcesy na miarę swoich możliwości
  • Wspomaganie realizacji celów i zadań przedszkola poprzez realizację programów wspomagających działania dydaktyczno – wychowawcze:

  - program, adaptacyjny

  - program wychowawczy

  - program współpracy z rodzicami i środowiskiem

  - pięcioletnim i rocznym programie rozwoju przedszkola, które stanowią integralną

  część Koncepcji Pracy Przedszkola i są z nią spójne.

     

  Charakterystyka przedszkola

  1.Przedszkole Miejskie w Drawnie zlokalizowane jest przy ul. Choszczeńskiej47. Budynek powstał w latach 80-tych. Organem prowadzącym Przedszkole Miejskie jest Miasto i Gmina Drawno.

  2.Przedszkole znajduje się w zacisznym miejscu miasta niedaleko centrum.

    W pobliżu jest promenada, jezioro, tereny zielone.

  3.Na podwórku przedszkolnym organizuje się zabawy z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego, przyborów i zabawek. Cały teren jest ogrodzony.

  4.Budynek przedszkola jest parterowy. Znajduje się w nim: 4 sale zajęć,sala gimnastyczna. holl, szatnia, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, pomieszczenia kuchenno- gospodarcze

  5.Dyrektorem przedszkola jest mgr Zofia Radziwoń.

  6.Przedszkole prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo- dydaktyczną

    w zakresie wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie, pozostały czas przebywania dzieci w placówce jest odpłatny a wysokość opłaty regulują odrębne przepisy.

    W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz oddany

    dzieciom personel administracyjno-obsługowy. Wszyscy pracownicy przedszkola dostrzegają znaczenie edukacji przedszkolnej i jej efektywności

    w indywidualnym rozwoju dziecka.

   

  Wizja placówki

  Przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom, środowisku.

  Miejsce radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata.

  Gwarancja sukcesu na starcie w dorosłość.

   

  Misja placówki

  Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka.

  Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów,

  wspieramy w pokonywaniu trudności i barier.

  Ideą działania naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym twórczym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.

   

  Dziecko w naszym przedszkolu:

  • czuje się bezpiecznie, jest optymistyczne, wesołe, otwarte,
  • jest akceptowane takie, jakie jest,
  • ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,
  • jest ciekawe poznawczo i aktywne ,
  • uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego siebie,
  • uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z innymi,
  • poznaje swoje prawa i obowiązki,
  • osiąga gotowość do nauki szkolnej.

   

  Cele i zadania

  1. Efekty działalności opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej oraz innej działalności statutowej przedszkola

  • Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
  • Działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój dzieci, nabywanie przez nie wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczanie.
  • Realizowany jest program wychowawczy uwzględniający system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.

   

  2. Procesy zachodzące w przedszkolu

  • Przedszkole zapewnia dzieciom rozwój ich  zainteresowań.
  • W przedszkolu opracowano system diagnozowania wiadomości, umiejętności i możliwości dzieci.
  • Dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie.

   

  3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

  • Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku.
  • W przedszkolu wypracowane zostały zasady działania w zakresie współpracy z rodzicami i wzmacniania ich ról.
  • Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do dalszej edukacji.
  • Działalność przedszkola promowana jest w środowisku.

   

  4. Zarządzanie przedszkolem

  • Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola. Nauczyciele planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.
  • Dyrektor jest konsekwentny w działaniu, preferuje twórcze  metody pracy z dziećmi.
  • Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów i projektów, sprzyjają zabawie i wypoczynkowi.

   

   5.  Zadania przedszkola:

  • Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa dzieciom znajdującym się na terenie   przedszkola.
  • Dbanie o zdrowie dziecka i rozbudzanie postaw proekologicznych.
  • Rozwijanie poczucia indywidualności oraz własnej tożsamości  i   przynależności narodowej.
  • Kształtowanie właściwych postaw moralnych.
  • Współpraca z rodzicami.
  • Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
  •  Budowanie spójnego systemu wychowania.
  •  Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozbudzających motywację   i działania dzieci, rodziców oraz    środowiska lokalnego do życia zgodnego  z zasadami ekologii.

   

  Główne kierunki realizacji koncepcji:

  • Zapewnienie każdemu dziecku możliwości wszechstronnego rozwoju, poprzez rozbudzanie ciekawości i zaspokajanie jego naturalnej potrzeby poznawania otaczającego świata.
  • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań wychowanków
  • Rozwijanie u wychowanków optymistycznych cech charakteru (dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania).
  • Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka,
  • Angażowanie i pozyskiwanie środowiska lokalnego do udziału w życiu przedszkola.
  • Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i europejskiej, przygotowanie dzieci do bycia odpowiedzialnymi obywatelami , znającymi swój region, kraj i inne narody europejskie
  • ·Przygotowanie dzieci do funkcjonowania we współczesnym świecie poprzez całościowe ukazywanie świata, a także kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach.
  • Promocja zdrowia i ekologia
  • Edukacja przez sztukę

   

  Obszary działania:

  Dzieci                 

  · Organizowanie warunków pozwalających na zapewnienie poczucia   bezpieczeństwa i akceptacji przedszkola przez dzieci (adaptacja dziecka w przedszkolu),

  · Diagnozowanie i rozpoznawanie umiejętności i możliwości każdego dziecka,

  · Zapewnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

  · Umożliwianie dzieciom swobodnego wyboru aktywności zabawowej,

  · Rozwijanie odporności emocjonalnej poprzez uczestniczenie w prezentacjach artystycznych – scenicznych,

  · Realizowanie ogólnopolskich programów profilaktycznych,

  · Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

   

  Rodzice                

  · Aktywne włączanie rodziców w działania przedszkola,

  · Przekazywanie rzetelnej i obiektywnej informacji o rozwoju ich dziecka, jego osiągnięciach i sukcesach,

  · Zapewnienie sprawnego przepływu informacji,

  · Wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka,

  · Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców,

  · Aktywizowanie członków Rady Rodziców,

  · Prezentowanie zamiłowań, hobby rodziców na forum grupy i przedszkola.

   

  Nauczyciele            

  · Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, współdziałanie w ramach WDN,

  · Dbanie o przyjazną atmosferę w pracy,

  · Zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego,

  · Poszukiwanie nowych form współpracy z rodzicami,

  · Stosowanie nowoczesnych metod i form pracy z dziećmi,

  · Kierowanie się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka,

  · Współdziałanie w planowaniu działań i rozwiązywaniu problemów,

  · Dbanie o bezpieczeństwo wychowanków.

  Personel niepedagogiczny       

  · udział w tworzeniu nowoczesnego wizerunku przedszkola,

  · motywowanie do oszczędnego gospodarowania mieniem,

  · życzliwy stosunek do dzieci,

  · pomoc w realizacji treści programowych.

   

  Współpraca ze środowiskiem         

  · Podtrzymywanie tradycji organizowania imprez i uroczystości o charakterze     otwartym dla społeczności lokalnej,

  · Włączanie się w organizowane przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz   udział w niektórych imprezach o charakterze lokalnym,

  · Zapraszanie władz samorządowych do udziału w wydarzeniach przedszkola,

  · Prezentowanie działalności przedszkola w lokalnych mediach,

  · Udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych,

  · Współpraca z innymi placówkami oświatowymi oraz instytucjami.

   

  Działania promocyjne                    

  · Dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym,

  · Popularyzowanie wychowania przedszkolnego,

  · Prowadzenie kroniki oraz strony internetowej przedszkola,

  · Organizacja uroczystości przedszkolnych, prezentacja umiejętności dzieci,

  · Zamieszczanie artykułów w prasie lokalnej,

  · Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,

  · Upowszechnianie informacji o przedszkolu.

   

  MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA

         Dziecko kończące Przedszkole i rozpoczynające naukę w Szkole Podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia:

  WYKAZUJE:

  • Motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego
  • Zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania nowych rzeczy
  • Umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania  z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania
  • Umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość
  • Umiejętność radzenia sobie z trudnościami (nie zniechęca się, gdy mu się coś nie uda, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem)
  • Umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi)
  • Tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
  • Samodzielność
  • Odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)
  • Radość  z własnych osiągnięć, odczuwa satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie

   

   POSIADA:

  • Zdolność do obdarzania nauczycieli (i innych dorosłych) uwagą   i porozumiewania się w zrozumiały dla innych sposób
  • Wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
  • Podstawową wiedzę o świecie

   

  ROZUMIE, ZNA:

  • Prawa dziecka,  respektuje prawa innych ludzi
  • Zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny i dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
  • Zasady kultury współżycia, postępowania
  • Kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe
  • Potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną)
  • Przestrzega w/w zasad

   

  NIE OBAWIA SIĘ:

  • Występować publicznie
  • Reprezentować grupę, przedszkole
  • Chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami
  • Wykazywać inicjatywę w działaniu
  • Wyrażania swoich uczuć

   

  Koncepcja pracy naszego przedszkola jest otwarta, może być modyfikowana i poszerzana o nowe elementy.

  Dalsze prace nad naszą koncepcją.

  Ankieta dla rodziców umieszczona w holu przedszkola.

  MODYFIKACJA KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W DRAWNIE

  NA ROK SZKOLNY 2014/2015

   

   

   

  Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym:

  Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Wspiera rodziców w wychowywaniu  dzieci. W trosce o jednolite oddziaływanie nauczyciele:

  • Systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,
  • Zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych w niej umiejętności i wiadomości,
  • Informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć  rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności , na jakie natrafiają,
  • Prowadzą edukację prozdrowotną i promocję zdrowia,
  • Zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola i wspólnie z nimi organizują wydarzenia w których biorą udział dzieci

   

  W miarę możliwości przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Obejmuje ona m.in.

  • Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokajania ,
  • Rozpoznawanie przyczyn trudności dziecka,
  • Wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,
  • Rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.
  • Organizowanie konsultacji ze specjalistami: psychologiem, pedagogiem, logopedą.

  Corocznie w przedszkolu opracowywany jest plan współpracy z rodzicami oraz plany poszczególnych grup. Plan ten obejmuje zadania ujęte w odpowiednie bloki.

  Realizacja zadań ma następujące formy:

  • Zebrania ogólne i zebrania grupowe,
  • Zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
  • Konsultacje i porady indywidualne,
  • Kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),
  • Organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,
  • Organizacja szkoleń i warsztatów zwiększających umiejętności wychowawcze rodziców,
  • Organizacja uroczystości, koncertów, konkursów , w tym włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych
  • Aktywizowanie członków Rady Rodziców do przekazywania informacji pozostałym rodzicom o planowanych działaniach.

   

  W przedszkolu prężnie działa Rada Rodziców wspierająca działalność placówki. Rodzice są naszymi sojusznikami, a nasze działania są skoordynowane.

  Przedszkole podkreśla odrębność poprzez wypracowane tradycje własne . Kalendarz wydarzeń  przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi. Nasze tradycje to m.in.:

  • Pasowanie na przedszkolaka
  • Sprzątanie świata z okazji Dnia Ziemi
  • Mikołajki
  • Spotkanie z okazji świąt Bożego Narodzenia
  • Bal karnawałowy
  • Biesiada z babcią i dziadkiem
  • Święta Rodziny
  • Dzień Dziecka

   

  W środowisku lokalnym przedszkole promuje swoje działania, zdrowie, ekologię, a także wartość tradycji zarówno lokalnych jak i narodowych.

   

  Priorytety na lata 2015/2016-2018/2019

  • Aktualizacja i doskonalenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Promocja zdrowia i świadomości ekologicznej
  • Budowanie skutecznego systemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
  • Lepsza organizacja pracy zespołowej
  • Stworzenie procedur usprawniających pracę przedszkola
  • Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy , poszerzanie jej kompetencji
  • Zapobieganie przemocy i agresji
  • Włączanie dzieci niepełnosprawnych

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Aktualności

  Kontakt

  • Przedszkole Miejskie w Drawnie
   ul. Choszczeńska 47
   73-220 Drawno
  • 957682307

  Galeria zdjęć