Koncepcja Pracy

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W DRAWNIE

Podstawa prawna:

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych

w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Określa ona jako główny cel edukacji przedszkolnej – wspomaganie rozwoju dziecka we wszystkich sferach rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego, społecznego zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

 

Koncepcja pracy Przedszkola zakłada:

 • Realizację podstawy programowej wychowania,
 • Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy placówki,
 • Poznawanie przez dziecko otaczającego go świata, naukę samodzielności i nabywanie nowych  doświadczeń, uwzględniając potrzeby i możliwości indywidualne wychowanków, ale również potrzeby lokalne i społeczne.
 • Nastawienie na szeroko rozumiany rozwój dziecka, taka by poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi,
 • Wychowanie człowieka twórczego, optymistę, osiągającego sukcesy na miarę swoich możliwości
 • Wspomaganie realizacji celów i zadań przedszkola poprzez realizację programów wspomagających działania dydaktyczno – wychowawcze:

- program, adaptacyjny

- program wychowawczy

- program współpracy z rodzicami i środowiskiem

- pięcioletnim i rocznym programie rozwoju przedszkola, które stanowią integralną

część Koncepcji Pracy Przedszkola i są z nią spójne.

   

Charakterystyka przedszkola

1.Przedszkole Miejskie w Drawnie zlokalizowane jest przy ul. Choszczeńskiej47. Budynek powstał w latach 80-tych. Organem prowadzącym Przedszkole Miejskie jest Miasto i Gmina Drawno.

2.Przedszkole znajduje się w zacisznym miejscu miasta niedaleko centrum.

  W pobliżu jest promenada, jezioro, tereny zielone.

3.Na podwórku przedszkolnym organizuje się zabawy z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego, przyborów i zabawek. Cały teren jest ogrodzony.

4.Budynek przedszkola jest parterowy. Znajduje się w nim: 4 sale zajęć,sala gimnastyczna. holl, szatnia, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, pomieszczenia kuchenno- gospodarcze

5.Dyrektorem przedszkola jest mgr Zofia Radziwoń.

6.Przedszkole prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo- dydaktyczną

  w zakresie wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie, pozostały czas przebywania dzieci w placówce jest odpłatny a wysokość opłaty regulują odrębne przepisy.

  W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz oddany

  dzieciom personel administracyjno-obsługowy. Wszyscy pracownicy przedszkola dostrzegają znaczenie edukacji przedszkolnej i jej efektywności

  w indywidualnym rozwoju dziecka.

 

Wizja placówki

Przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom, środowisku.

Miejsce radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata.

Gwarancja sukcesu na starcie w dorosłość.

 

Misja placówki

Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka.

Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów,

wspieramy w pokonywaniu trudności i barier.

Ideą działania naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym twórczym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.

 

Dziecko w naszym przedszkolu:

 • czuje się bezpiecznie, jest optymistyczne, wesołe, otwarte,
 • jest akceptowane takie, jakie jest,
 • ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,
 • jest ciekawe poznawczo i aktywne ,
 • uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego siebie,
 • uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z innymi,
 • poznaje swoje prawa i obowiązki,
 • osiąga gotowość do nauki szkolnej.

 

Cele i zadania

1. Efekty działalności opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej oraz innej działalności statutowej przedszkola

 • Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
 • Działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój dzieci, nabywanie przez nie wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczanie.
 • Realizowany jest program wychowawczy uwzględniający system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.

 

2. Procesy zachodzące w przedszkolu

 • Przedszkole zapewnia dzieciom rozwój ich  zainteresowań.
 • W przedszkolu opracowano system diagnozowania wiadomości, umiejętności i możliwości dzieci.
 • Dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie.

 

3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

 • Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku.
 • W przedszkolu wypracowane zostały zasady działania w zakresie współpracy z rodzicami i wzmacniania ich ról.
 • Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do dalszej edukacji.
 • Działalność przedszkola promowana jest w środowisku.

 

4. Zarządzanie przedszkolem

 • Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola. Nauczyciele planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.
 • Dyrektor jest konsekwentny w działaniu, preferuje twórcze  metody pracy z dziećmi.
 • Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów i projektów, sprzyjają zabawie i wypoczynkowi.

 

 5.  Zadania przedszkola:

 • Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa dzieciom znajdującym się na terenie   przedszkola.
 • Dbanie o zdrowie dziecka i rozbudzanie postaw proekologicznych.
 • Rozwijanie poczucia indywidualności oraz własnej tożsamości  i   przynależności narodowej.
 • Kształtowanie właściwych postaw moralnych.
 • Współpraca z rodzicami.
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 •  Budowanie spójnego systemu wychowania.
 •  Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozbudzających motywację   i działania dzieci, rodziców oraz    środowiska lokalnego do życia zgodnego  z zasadami ekologii.

 

Główne kierunki realizacji koncepcji:

 • Zapewnienie każdemu dziecku możliwości wszechstronnego rozwoju, poprzez rozbudzanie ciekawości i zaspokajanie jego naturalnej potrzeby poznawania otaczającego świata.
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań wychowanków
 • Rozwijanie u wychowanków optymistycznych cech charakteru (dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania).
 • Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka,
 • Angażowanie i pozyskiwanie środowiska lokalnego do udziału w życiu przedszkola.
 • Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i europejskiej, przygotowanie dzieci do bycia odpowiedzialnymi obywatelami , znającymi swój region, kraj i inne narody europejskie
 • ·Przygotowanie dzieci do funkcjonowania we współczesnym świecie poprzez całościowe ukazywanie świata, a także kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach.
 • Promocja zdrowia i ekologia
 • Edukacja przez sztukę

 

Obszary działania:

Dzieci                 

· Organizowanie warunków pozwalających na zapewnienie poczucia   bezpieczeństwa i akceptacji przedszkola przez dzieci (adaptacja dziecka w przedszkolu),

· Diagnozowanie i rozpoznawanie umiejętności i możliwości każdego dziecka,

· Zapewnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

· Umożliwianie dzieciom swobodnego wyboru aktywności zabawowej,

· Rozwijanie odporności emocjonalnej poprzez uczestniczenie w prezentacjach artystycznych – scenicznych,

· Realizowanie ogólnopolskich programów profilaktycznych,

· Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

 

Rodzice                

· Aktywne włączanie rodziców w działania przedszkola,

· Przekazywanie rzetelnej i obiektywnej informacji o rozwoju ich dziecka, jego osiągnięciach i sukcesach,

· Zapewnienie sprawnego przepływu informacji,

· Wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka,

· Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców,

· Aktywizowanie członków Rady Rodziców,

· Prezentowanie zamiłowań, hobby rodziców na forum grupy i przedszkola.

 

Nauczyciele            

· Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, współdziałanie w ramach WDN,

· Dbanie o przyjazną atmosferę w pracy,

· Zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego,

· Poszukiwanie nowych form współpracy z rodzicami,

· Stosowanie nowoczesnych metod i form pracy z dziećmi,

· Kierowanie się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka,

· Współdziałanie w planowaniu działań i rozwiązywaniu problemów,

· Dbanie o bezpieczeństwo wychowanków.

Personel niepedagogiczny       

· udział w tworzeniu nowoczesnego wizerunku przedszkola,

· motywowanie do oszczędnego gospodarowania mieniem,

· życzliwy stosunek do dzieci,

· pomoc w realizacji treści programowych.

 

Współpraca ze środowiskiem         

· Podtrzymywanie tradycji organizowania imprez i uroczystości o charakterze     otwartym dla społeczności lokalnej,

· Włączanie się w organizowane przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz   udział w niektórych imprezach o charakterze lokalnym,

· Zapraszanie władz samorządowych do udziału w wydarzeniach przedszkola,

· Prezentowanie działalności przedszkola w lokalnych mediach,

· Udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych,

· Współpraca z innymi placówkami oświatowymi oraz instytucjami.

 

Działania promocyjne                    

· Dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym,

· Popularyzowanie wychowania przedszkolnego,

· Prowadzenie kroniki oraz strony internetowej przedszkola,

· Organizacja uroczystości przedszkolnych, prezentacja umiejętności dzieci,

· Zamieszczanie artykułów w prasie lokalnej,

· Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,

· Upowszechnianie informacji o przedszkolu.

 

MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA

       Dziecko kończące Przedszkole i rozpoczynające naukę w Szkole Podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia:

WYKAZUJE:

 • Motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego
 • Zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania nowych rzeczy
 • Umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania  z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania
 • Umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość
 • Umiejętność radzenia sobie z trudnościami (nie zniechęca się, gdy mu się coś nie uda, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem)
 • Umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi)
 • Tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
 • Samodzielność
 • Odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)
 • Radość  z własnych osiągnięć, odczuwa satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie

 

 POSIADA:

 • Zdolność do obdarzania nauczycieli (i innych dorosłych) uwagą   i porozumiewania się w zrozumiały dla innych sposób
 • Wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
 • Podstawową wiedzę o świecie

 

ROZUMIE, ZNA:

 • Prawa dziecka,  respektuje prawa innych ludzi
 • Zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny i dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
 • Zasady kultury współżycia, postępowania
 • Kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe
 • Potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną)
 • Przestrzega w/w zasad

 

NIE OBAWIA SIĘ:

 • Występować publicznie
 • Reprezentować grupę, przedszkole
 • Chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami
 • Wykazywać inicjatywę w działaniu
 • Wyrażania swoich uczuć

 

Koncepcja pracy naszego przedszkola jest otwarta, może być modyfikowana i poszerzana o nowe elementy.

Dalsze prace nad naszą koncepcją.

Ankieta dla rodziców umieszczona w holu przedszkola.

MODYFIKACJA KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W DRAWNIE

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

 

 

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym:

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Wspiera rodziców w wychowywaniu  dzieci. W trosce o jednolite oddziaływanie nauczyciele:

 • Systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,
 • Zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych w niej umiejętności i wiadomości,
 • Informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć  rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności , na jakie natrafiają,
 • Prowadzą edukację prozdrowotną i promocję zdrowia,
 • Zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola i wspólnie z nimi organizują wydarzenia w których biorą udział dzieci

 

W miarę możliwości przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Obejmuje ona m.in.

 • Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokajania ,
 • Rozpoznawanie przyczyn trudności dziecka,
 • Wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,
 • Rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.
 • Organizowanie konsultacji ze specjalistami: psychologiem, pedagogiem, logopedą.

Corocznie w przedszkolu opracowywany jest plan współpracy z rodzicami oraz plany poszczególnych grup. Plan ten obejmuje zadania ujęte w odpowiednie bloki.

Realizacja zadań ma następujące formy:

 • Zebrania ogólne i zebrania grupowe,
 • Zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
 • Konsultacje i porady indywidualne,
 • Kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),
 • Organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,
 • Organizacja szkoleń i warsztatów zwiększających umiejętności wychowawcze rodziców,
 • Organizacja uroczystości, koncertów, konkursów , w tym włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych
 • Aktywizowanie członków Rady Rodziców do przekazywania informacji pozostałym rodzicom o planowanych działaniach.

 

W przedszkolu prężnie działa Rada Rodziców wspierająca działalność placówki. Rodzice są naszymi sojusznikami, a nasze działania są skoordynowane.

Przedszkole podkreśla odrębność poprzez wypracowane tradycje własne . Kalendarz wydarzeń  przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi. Nasze tradycje to m.in.:

 • Pasowanie na przedszkolaka
 • Sprzątanie świata z okazji Dnia Ziemi
 • Mikołajki
 • Spotkanie z okazji świąt Bożego Narodzenia
 • Bal karnawałowy
 • Biesiada z babcią i dziadkiem
 • Święta Rodziny
 • Dzień Dziecka

 

W środowisku lokalnym przedszkole promuje swoje działania, zdrowie, ekologię, a także wartość tradycji zarówno lokalnych jak i narodowych.

 

Priorytety na lata 2015/2016-2018/2019

 • Aktualizacja i doskonalenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Promocja zdrowia i świadomości ekologicznej
 • Budowanie skutecznego systemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
 • Lepsza organizacja pracy zespołowej
 • Stworzenie procedur usprawniających pracę przedszkola
 • Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy , poszerzanie jej kompetencji
 • Zapobieganie przemocy i agresji
 • Włączanie dzieci niepełnosprawnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole Miejskie w Drawnie
  ul. Choszczeńska 47
  73-220 Drawno
 • 957682307

Galeria zdjęć