REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZDSZKOLA

Regulamin

REGULAMIN  REKRUTACJI  DZIECI

do Przedszkola Miejskiego w Drawnie

na rok szkolny 2015/2016

1. Dzieci, które kontynuują edukację przedszkolną w przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają w przedszkolu jedynie deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej na kolejny rok szkolny. Deklaracje należy złożyć w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. (art.20w ust.2 ustawy z dnia 06.12.2013 tj. do 01 marca 2015r. Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w  przedszkolu od dnia 1 września  2015r.

2. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się wyłącznie na wolne miejsca w przedszkolu (art.20w ust.1 w/w ustawy) na pisemny wniosek rodzica (art. 20a ust.4 w/w ustawy) –  złożony u dyrektora przedszkola (art. 20s ust.1 w/w ustawy).

3. Do wniosku rodzic dołącza dokumenty i oświadczenie potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych.

ZASADY  PRZYJĘĆ DZIECI DO PRZEDSZKOLI

1. Do Przedszkola Miejskiego w Drawnie przyjmowane są  w pierwszej kolejności dzieci w wieku 3-6 lat, zamieszkałe na terenie gminy Drawno (art.20c ust.1 ustawy z dnia 06.12.2013)

2. Dziecko w wieku 5 lat ma obowiązek  odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak, niż do ukończenia 8 roku życia. (art. 14 ust. 1a Ustawa z dnia 19 marca 2009 r.)

4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, dyrektor wyznacza skład komisji oraz jej przewodniczącego (art.20zb ust.1 ustawy z dnia 06.12.2013).

5. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie gminy Drawno niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:                        

a) wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowująca troje i więcej dzieci)

b) niepełnosprawność kandydata;

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie ( oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

6. Zgodnie z art.20c ust.3 ustawy z dnia 06.12.2013 – kryteria te mają jednakową wartość.

7.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu  przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę niżej wymienione kryteria określone przez  dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z Burmistrzem Drawna

L.p.

Kryteria ustalone przez dyrektora w uzgodnieniu z Burmistrzem

Liczba punktów za kryterium

1.

dziecko, którego oboje rodziców pracują /studiują  w systemie dziennym

4 pkt

2.

dziecko, którego jedno z rodziców pracuje ( studiuje w systemie dziennym).

3 pkt

3.

dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola, w którym ubiega się o przyjęcie.

2 pkt

4.

Dziecko zamieszkałe w gminie Drawno, w której ubiega się o przyjęcie,

1 pkt

5.           dziecko, które pochodzi z rodziny dysfunkcyjnej ( na wniosek

              M-GOPS w Drawnie                                                                        1 pkt

   

                   

 

 

8. W przypadku uzyskania przez dziecko jednakowej liczby punktów na drugim etapie rekrutacji o przyjęciu dziecka do przedszkola decydować będzie data urodzenia danego dziecka( dzieci przyjmowane będą od najstarszego do najmłodszego).

9. Dzieci zamieszkałe poza obszarem Gminy Drawno mogą być przyjęte do przedszkola , jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.

   DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE  SPEŁNIANIE    KRYTERIÓW PRZEZ KANDYDATA

1 W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów  rodzice dziecka mają obowiązek przedłożyć następujące dokumenty;

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, (wg. wzoru), składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866).

2. Dokumenty te, mogą być  składane w oryginale,  notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpisu lub wyciągu z dokumentu.

Dokumenty te mogą być złożone także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata ( art. 20t ust. 3 i 5 ustawy z dnia 06.12.2013r.).

3. W celu potwierdzenia spełnienia przez dziecko kryteriów określonych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, należy złożyć oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,

Dokumenty:

  1. zaświadczenie lub oświadczenie o miejscu zatrudnienia/ nauce rodziców w systemie dziennym,
  2. oświadczenie o miejscu zamieszkiwania na terenie Gminy Drawno

4. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Burmistrz Gminy korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucja ta posiada takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  o świadczeniach rodzinnych. (art.20t ust. 8 ustawy z dnia 06.12.2013)

                  TERMINY  POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Ustalono niżej podane terminy postępowania  rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

1.

Składanie wniosków o przyjecie do przedszkola wraz z załącznikami

  01.03.2015r. - 20.04.2015r.

   

 

     

3

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

   10.05.2015r

TERMINY  POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami

 04.08.2015r.-14.08.2015r.

     
     

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

26.08.2015r.

 

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

1. W terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych  i  nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do  przedszkola.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka   z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało  w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

4. Dyrektor publicznego przedszkola, rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5.Na rozstrzygnięcie dyrektora  przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego

 

                                                                                                         Dyrektor Przedszkola

                                                                                                             mgr Zofia Radziwoń

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole Miejskie w Drawnie
    ul. Choszczeńska 47
    73-220 Drawno
  • 957682307

Galeria zdjęć